Algemene voorwaarden

Toegang tot, en gebruik van de Marcando BV website, betekent acceptatie van de volgende voorwaarden en condities. U erkent dat u deze voorwaarden heeft gelezen en begrepen en dat u ermee akkoord gaat gebonden te zijn aan deze voorwaarden en te voldoen aan alle toepasselijke wet- en regelgeving.

Als u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, dient u geen gebruik te maken van de informatie en derhalve deze overeenkomst te weigeren, in welk geval het u verboden is toegang te verkrijgen tot, en gebruik te maken van de Marcando BV website.

Marcando BV kan deze overeenkomst te allen tijde naar eigen goeddunken wijzigen. De gewijzigde overeenkomst zal van kracht worden na het plaatsen van de gewijzigde overeenkomst op deze website.

In het kader van deze website verwijzen de termen "wij" of "ons" naar Marcando BV, terwijl de termen "u" en "uw" verwijzen naar alle personen en/of entiteiten die om welke reden dan ook deze website bezoeken.

Garantie

De informatie op deze website wordt geleverd door Marcando BV "as is" en "with all faults". Marcando BV geeft geen garanties van welke aard dan ook met betrekking tot de kwaliteit of de geschiktheid van de informatie, hetzij expliciet of impliciet, inclusief maar niet beperkt tot impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschikt voor een bepaald doel, of niet-inbreuk.

Intellectuele eigendom

Alle intellectuele eigendomsrechten, inclusief maar niet beperkt tot, auteursrechten, merkrechten en databankrechten met betrekking tot de informatie, tekst, logo's, foto's en illustraties op deze website betreffende de lay-out en het ontwerp daarvan zijn eigendom van Marcando BV en/of zijn aan Marcando BV in licentie gegeven door de eigenaar(s) van deze rechten.

De informatie op deze website is alleen bedoeld voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Het verveelvoudigen en openbaar maken van (delen van) de inhoud van deze website voor niet-persoonlijk en/of commercieel gebruik, in welke vorm en op welke wijze ook, is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Marcando BV niet toegestaan.

Het aanbrengen van hyperlinks naar (enige pagina op) de website van Marcando BV is slechts toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van Marcando BV. Marcando BV zal geen toestemming verlenen voor het aanbrengen van een hyperlink naar (enige pagina op) haar website indien de inhoud, uitstraling of reputatie van host website naar het oordeel van Marcando BV onverenigbaar is met de naam, reputatie, diensten of producten van Marcando BV of de inhoud van deze website.

Beperking van Aansprakelijkheid

In geen geval zal Marcando BV aansprakelijk zijn tegenover u of derden voor speciale, directe, indirecte, incidentele of gevolgschade, kosten, verliezen, claims, uitgaven, inclusief maar niet beperkt tot, schade door verlies van winst, goodwill, gebruik, data of andere immateriële verliezen, of andere procedures van welke aard dan ook opgelopen of geleden door u in verband met uw gebruik van deze website en de inhoud ervan, of als gevolg van een onbeschikbaarheid van delen of de gehele website of informatiedocumenten, software of producten.

Schadeloosstelling

Door gebruik te maken van deze website gaat u ermee akkoord Marcando BV te vrijwaren, verdedigen en schadeloos te stellen voor elke aansprakelijkheid, verlies en claim, voortvloeiend uit elke vordering tot schadevergoeding.

Privacy

Marcando BV respecteert de privacy van alle gebruikers van deze website en zorgt ervoor dat persoonlijke informatie die per e-mail en/of per contactformulier aan Marcando BV wordt verstrekt, vertrouwelijk en in overeenstemming met de General Data Protection Regulation (GDPR) wordt behandeld.

Persoonlijke informatie die aan Marcando BV via de website van Marcando BV of per e-mail wordt verstrekt, zal uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor de persoonlijke gegevens aan Marcando BV zijn verstrekt.

Wijzigingen aan de website

De informatie, diensten, producten en materialen op deze website kunnen door Marcando BV op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd, aangepast of bijgewerkt.

Wet en jurisdictie

Op deze voorwaarden en bepalingen is Belgisch recht van toepassing. In geval van geschillen die voortvloeien met betrekking tot deze voorwaarden zijn uitsluitend de rechtbanken in Brugge bevoegd.

Indien een deel van deze disclaimer ongeldig wordt verklaard, zullen de overige delen geldig en afdwingbaar blijven.

By clicking “Accept”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.